18 TEMMUZ 2023
MgO-C Tuğla Hasar Analizi Çalışmaları
Reçine bağlı MgO-C tuğlalar çelik sanayinde Bazik Oksijen Fırını(BOF), Elektrik Ark Ocağı(EAO), çelik döküm potalarında çalışma astarlarında yoğun olarak kullanılmaktadır. Tuğla bileşiminde kullanılan manyezit saflığı, kristal boyutu ve kullanılan grafit kalitesi ile üretim proseslerinde elde edilen fiziksel özellikler tuğla performanslarını etkileyen başlıca etkenlerdir. Kullanım koşullarında ise üretim yapılan çeliğin düşük veya yüksek alaşımlı kaliteleri, proseste dökümden döküme geçen zaman ve kullanılan cüruf kimyasal bileşimi tuğla performanslarını etkilemektedir. Yapılan çalışmada ön ısıtma sonrasında cüruf seviyesi oksitlenmiş MgO-C tuğladan alınan MgO tanesine laboratuvar ortamında yapılan cüruf korozyon test sonrası cüruf-MgO tane etkileşim mikroyapı görüntüsü verilmiştir. 

MgO-C tuğla bileşiminde ana hammadde olan MgO tanesinin 1550C’de FeO ihtiva cüruf ile etkileşim mikroyapı görüntüsü incelenmiştir.  Yapılan ısıl işlemlerde kullanılan cürufun periklas tane sınırları arasından ilerlemesi beklenirken MgO içine ortalama 70 mikron derinliğinde penetrasyon meydana geldiği ve MgO tanesinin çözünmeye başladığı görülmektedir. Cürufun tane üzerine sıcaklığın etkisi ile yapıştığı ve meydana gelen ergime ile MgO tanesi içinde çözünmeye başlamıştır. 

MATİL A.Ş. olarak çalışmış MgO-C tuğla mikroyapı analizleri ve tuğla kullanıcı firma tarafından verilen bilgiler ışığında tuğla kaliteleri daha detaylı incelemesi yapılabilir ve performans artışı sağlanabilir. Bu nedenle kurmuş olduğumuz refrakter laboratuvarlarımızda refrakter üreticilerinden alınan malzemelerin fiziksel, kimyasal, mekanik testleri yapılabilir ve tuğla kalitesi hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Özellikle MgO-C tuğlalara yapılacak mikroyapı görüntüleme ile kristal tane boyutu, gözenek dağılımları ve sem-edax analizlerinde kullanılan magnezya kalitesini belirlenebilir ve tuğla performansı hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. İşletme şartları ya da tuğla kalitesi nedeni ile servis dışı kalan refrakter malzemelerin detaylı hasar analizi yapılarak akademik rapor alabilirsiniz.

DİĞER HABERLER