30 KASIM 2016
Çin’in 13. 5 Yıllık Planı Açıklandı
Dünya Çelik Derneği (worldsteel) raporlarından alınan bilgilere göre, 14 Kasım tarihinde MIIT’in, “Çelik Sanayiini Yeniden Yapılandırma ve Yenileme Planı” adı altında yeni bir plan yayımladı. Sözkonusu yeni plan, Çin çelik sektörünün önümüzdeki beş yıl içerisindeki kalkınma hedeflerini belirlerken, aynı zamanda belirlenen hedeflere ulaşılması açısından rehber görevi görüyor. Planın, kapsadığı dönem itibariyle (2016-2020), Çin’in Ulusal 13. Beş Yıllık Planı ile çakışması nedeniyle, çelik sektörünün 13. Beş Yıllık Planı olarak da biliniyor. Planda;

Kapasite

 • 2015 yılına kadar Çin’in kurulu çelik kapasitesi, 1.13 milyar ton seviyesine ulaşırken, kapasite kullanım oranının, 2010 yılındaki % 79’dan % 70’e gerilediği,
 • 2015 yılına kadar büyük yüksek fırınlar (≥ 1000m3), Çin’in toplam pik demir kapasitesinin % 72’sini oluştururken, bazik oksijen fırınları ile elektrik ark ocaklarının (≥ 100 ton), Çin’in toplam ham çelik üretiminin % 65’ini teşkil ettiği, 
 • 2011-2015 yılları arasında toplamda 90.89 milyon ton pik demir ve 94.86 milyon ton çelik kapasitesinin devre dışı bırakıldığı,
 • 2016-2020 yılları arasında ham çelik üretim kapasitesinin net 100-150 milyon ton seviyesinde kapatılacağı, küçük yüksek fırınların(≤ 400 m3) ve bazik oksijen fırınları ile elektrik ark ocaklarının (≤ 30 ton) tümünün 2016 yılının sonuna kadar kapatılıp, devre dışı bırakılması gerektiği, dökme demir üretiminde kullanılan küçük, ancak nitelikli yüksek fırınlar ile yüksek alaşımlı çelik üreten elektrik ark ocaklarının, kapasite kapatma faaliyetlerinde istisna olarak tutulacakları,
 • Pik demir ve çelik üretiminde net kapasite artırımlarına onay verilmeyeceği,
 • Kıyı bölgelerine yeni net çelik kapasitesi inşa edilmeyeceği, mevcut durumda Çin’in iç kısımlarında yerleşik olan, ancak kıyı bölgelerine taşınmayı planlayan çelik tesislerinin, taşınma programlarını, kıyı bölgelerde faaliyet gösteren çelik tesislerinin projeleriyle birleştirmesi gerektiği,
 • Âtıl kapasitelerin kapatılması için merkezi hükümetin, tesislerin çevre standartları, kalite kontrol, enerji standartları, iş güvenliği, işletme ruhsatı ve sanayiye erişim gibi düzenlemelere uygunluğunu incelemeye alacağı,

Çelik Talebi ve Üretimi

 • 2020 yılında küresel çelik talebinin, 1.6 milyar ton seviyesinde kalacağının öngörüldüğü, uzun vadede ise talebin dengelenmesinin ya da büyümesinin beklendiği,
 • 2016-2020 yılları arasında Çin’in, iç ve dış piyasada talebin yanı sıra üretim alanında da duraklama dönemine girebileceğinin tahmin edildiği, iç piyasada ham çelik bazında çelik üretiminin, 2020 yılında, 2013 yılındaki 760 milyon tondan, 650-700 milyon ton aralığına gerileyeceği öngörülürken, 2020 yılında ham çelik üretiminin, 2014 yılındaki zirve seviye olan 822 milyon tona kıyasla, 750-800 milyon ton aralığında seyretmesinin beklendiği,
 • İnşaat sektöründe yapısal çelik kullanımının teşvik edileceği ve yıllık bazda yapısal çelik tüketiminin, 2020 yılına kadar 50 milyon tondan, 100 milyon tona yükseltilmesinin hedeflendiği,

Şirket Birleşmeleri

 • 2010 yılında Çin’in toplam ham çelik üretiminin % 49’unu oluşturan Çin’de yerleşik en büyük on çelik üreticisinin, 2015 yılında % 34’ünü teşkil ederek, bir önceki beş yıllık planda belirlenen hedef olan % 60 oranının oldukça altında kaldığı,
 • Devlet güdümlü çelik firmalarına yönelik reformların devam ettirileceği ve önde gelen çelik firmalarının farklı eyaletlerde ve sektörlerde birleşme ve satın alma faaliyetlerinin kolaylaştırılacağı,
 • Şirket birleşme programlarının, piyasa odaklı olacağı ve hükümetin, birleşme sürecinde rehberlik edeceği; ayrıca zoraki şirket birleşmelerinden kaçınılacağı,

Küreselleşme

 • Önde gelen çelik firmalarının, yurtdışında çelik tesisleri ve hizmet merkezleri açılmasına yönelik faaliyetlerinin teşvik edileceği,
 • Çin’de yerleşik çelik firmalarının, yurtdışındaki çelik firmalarını devralarak Ar-Ge, satış ve pazarlama alanlarında küresel boyutta ağ kurmalarının destekleneceği,
 • Önde gelen yabancı çelik üreticilerinin, Çin’de yerleşik çelik firmalarından hisse satın alarak birleşme ve satın alma alanlarında söz sahibi olmalarının sağlanacağı,

Teknoloji

 • 12. beş yıllık planda hedeflenen % 1.5’e kıyasla, Ar-Ge harcamalarının, sanayi cirosunun sadece % 1’ini oluşturması bakımından inovasyona yönelik yatırımlar yetersiz bulunduğu,
 • Pik demir ve çelik üretimi alanlarında, ulusal standartlarda tekoloji ve inovasyon platformlarının kurulacağı,
 • Çelik firmalarında bilgi entegrasyonu ve sanayileşmeyi kolaylaştırarak Akıllı Fabrikalar’ın teşvik edileceği,

Çevre

 • 2011-2015 yılları arasında, Çin çelik sanayiinin çevre performansının kayda değer ölçüde arttığı,
 • Çelik üretiminde ton başına emisyon yoğunluğunun azaldığı, ancak toplam emisyon miktarı ve enerji kullanımının, yüksek seviyelerdeki çelik üretimiyle birlikte artış gösterdiği, bu nedenle yeşil ve sürdürülebilir kalkınmanın çelik sanayii için son derece önemli hale geldiği,
 • Çevrenin korunması amacıyla ileri teknolojili tesisler devreye alınarak, yeşil imalatın teşvik edileceği,
 • Döngüsel iktisatın teşvik edileceği ve yerli hurdanın erişebilirliği artırılarak elektrik ark ocağına dayalı çelik üretiminin geliştirileceği,
 • 2016-2020 yılları arasında gerçekleştirilmek üzere daha ayrıntılı hedeflerin belirlendiği hususlarına yer veriliyor.

Kaynak: TÇÜD


DİĞER HABERLER