25 MART 2016
2023 İnovasyon Stratejisi İçin 5 Faktör
TİM 2023 İnovasyon Stratejisi son aşamaya geldi, gelişimi etkileyecek 5 faktör belirlendi. Buna göre makro düzeyde üretimde değişiklik yaratacak olası etmenler; sırasıyla küresel ekonomik durum, doğal kaynaklar, inovasyon ve teknoloji, demografi ve tüketici davranışları olarak belirlendi. Çalışmada, her bir faktör için olası sonuçlar çıkarıldı, bunlara uygun inovasyon önerilerine yer verildi. Strateji belgesinde, bu faktörlere bağlı TİM sınıflaması içindeki 26 sektör 6 gruba ayrıldı. Türkiye’nin ihracatta rekabet gücünü artırması ve gelecekte var olabilmesi için inovasyon stratejisinin oluşturulmasına ilişkin çalışmalarda, geleceğin şekillenmesinde 5 faktörün (etmenin) rol oynayacağı belirlendi.

Nisan ayında tanıtılması beklenen ve son aşamada olan “TİM Türkiye 2023 İnovasyon Stratejisi”ne göre 5 faktör ihracatçı sektörlerin geleceğini şekillendirecek. Çalışmada, her bir faktör (etmen) için olası sonuçlar belirlendi ve bunlara uygun inovasyon önerilerine yer verildi.

Makro düzeyde üretimde değişiklik yaratacak olası etmenler; küresel ekonomik durum, doğal kaynaklar, inovasyon ve teknoloji, demografi ve tüketici davranışları olarak sıralandı.

Tüketici davranışları belirleyici olacak

Küresel ekonomik durum etmenine yönelik alt etmenler, dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı düzeyde ama orta hızda büyüme, tedarik zincirindeki değişiklikler, bilgiye erişimin kolaylaşması, küreselleşmenin kapsayıcı hale gelmesi olarak belirlendi. Doğal kaynaklar etmeninin alt etmenleri, çevre duyarlılığındaki artış, emtia piyasalarında istikrarsızlık, hammadde fiyatlarındaki dalgalanma, ülkelerin birim ürün için daha az enerji tüketmesi olarak sıralandı.

İnovasyon ve teknoloji etmeninin alt etmenleri, üretime yönelik yeni unsurlar, üretim esnekliği, sürekli Ar-Ge, büyük veri yönetimi olarak belirlendi. Demografiye yönelik olarak ise dünya nüfusunun artışı, gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfusun artması, küresel çapta kentleşme, işgücündeki değişiklikler olarak tespit edildi. Tüketici davranışlarında ise tüketici çeşitliliğinin artması, müşteri bağlılığının yeniden tanımlanması, yeni tüketici kümeleri ve düşük karlılık olarak sıralandı.

Geleceğin trendleri ortaya konuldu

İnovasyon stratejisinde, etmenlere bağlı olarak ise geleceğin trendleri ortaya konuldu. Bu kapsamda, her bir trende bağlı olarak olası senaryolar belirlenerek, bu senaryolara uygun inovasyon alanları tespit edilmeye çalışıldı.Gelecekte etkili olacak trendler, hizmet sunumunda makinelerin ağırlıklı olması nedeniyle arayüzlerin akıllı hale gelmesi, Sanayi 4.0, karbon salımını azaltan teknolojiler, sürdürülebilir imalat, büyük ölçekli yenilik ağları, düşük gelirliler için düşük maliyetli ürün tasarlama, sağlıkta çeşitlilik, sağlık hizmetinin uzaktan sunumu, uzaktan çalışma modelleri nedeniyle dağınık ortamda bulunan tüketiciler, rekabet avantajında kaynaklara erişimin öneminin artması olarak belirlendi. Belgede, her bir sektörün, bütün alt faktörler için ayrı ayrı olmak üzere, trendlere bağlı olası senaryolara uygun olarak geliştirilebilecek (inovasyon) ürün ve ürün grupları da belirlendi. Strateji belgesinin, kamu kurum ve kuruluşlarının incelemesinin ardından nisan ayında kamuoyuna açıklanacağı duyurulmuştu.

KAYNAK: DÜNYA
DİĞER HABERLER