ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI

1973 - 1977

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜI. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER :

921. Çeşitli ikame mallarındaki gelişmelere rağmen, çeliğin, sanayinin başlıca girdisini oluşturması, demir çelik sektörü ile sanayi arasındaki kuvvetli ilişkiyi sürdürmektedir. Bu sektördeki gelişmelerin, hedef alınan sanayileşme doğrultusunda gerçekleşmesi beklenmektedir.

922. Birinci Beş Yıllık Planda demir - çelik sanayiinin bazı alt dallarında kullanılmayan kapasitenin varlığı üzerinde durulmuştur, İkinci Beş Yıllık Planda ise ithalat gerekliliği belirtilmiştir

923. Ayrıca planlı dönemde demir-çelik sektöründe verimliliğin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi amacıyla diğer bazı tedbirler yanında, demir cevheri niteliğinin geliştirilmesi ve üretim tekniğinde yeni metotların kullanılması öngörülmüştür. Demir - Çelik Sanayiinde Birinci ve İkinci Beş Yıllık Planların üzerinde ağırlıkla durduğu proje, tesis ve işletme ile ilgili işlerin tümünü birleştirecek tek örgüt kurulması gerçekleştirilememiştir. Cevher niteliğini geliştirme alanında da gecikmeler olmuş, ilgili projeler İkinci Plan döneminin sonunda ele alınabilmiştir

924. Planlı dönemde ham demir üretimi 7,4 kat, ham çelik üretimi 7,5 kat artmıştır. Demir -Çelik nihaî ürünlerinin, aynı dönemdeki üretim artışı 5 kat olmuştur. Nihai ürün talebi ise, miktar olarak yine aynı dönemde 4,1 kat artış göstermiştir. Demir-Çelik nihai ürünleri üretimindeki gelişmeler Tablo (338) de yer almıştır Bu dönemde, Ereğli tesislerinin büyük bir kapasite ile üretime başlaması sonucu, en büyük gelişme yassı hadde ürünlerinde görülmüştür Bu konuda her iki Planın da öngördüğü hedefler büyük oranda aşılmıştır

925. Uzun hadde ürünleri talebi ise, genellikle inşaat sektöründeki Plan hedeflerini aşan gelişmeye paralellik göstermiş bu ürünlerde her iki planın hedefleri aşılmıştır. Konut tipi inşaat talebinin gelişmesine paralel olarak, çubuklara olan talep, profillere oranla daha hızlı artmıştır, imalat sanayiinin yassı hadde ürünleri talebi önemli ölçüde Plan hedeflerini aşarken, özel çelik talebi ve döküm parçaları üretimi İkinci Plan hedeflerinin altında kalmıştır. Bu durum, planlı dönemde makina imalat sanayileri dışındaki madeni eşya, taşıt imalâtı gibi sanayi kollarında daha hızlı bir gelişme gerçekleştiğini doğrulamaktadır.

926. Demir - Çelik talebinin karşılanmasında sürekli olarak ithalât gerekmiştir. İthalâtın yapısında görülen en önemli değişiklik; ithalâtta yarı ürün payının, Plan tahminlerine oranla daha büyük bir hızla artmış olmasıdır. Nitekim yan ürün ithalâtı, İkinci Plan döneminde tahmin edilen değerin % 160’ı olarak gerçekleşirken, nihai ürün ithalatı gerçekleşme oranı % 30’da kalmıştır. Bu dönemde sektörün bazı mallarında süreksiz ve küçük miktarlar halinde ihracat yapılabilmiştir.

Devamı içim; ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1973 - 1977 DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ