Mesleki ve Teknik Eğitim
Çelik bilimi ve teknolojisi üzerine, üretimden ürün karakterizasyonuna, mikro yapı özelliklerinden makro yapı özelliklerine eğitimler, hem Merkez personeli, hem de sektör için düzenlenecektir. Bu eğitimlerin amacı, sektör çalışanlarının çelik bilimi ve teknolojisi üzerine olan bilgilerini pekiştirmek ve çelik endüstrisinin teknolojik problemlerine olan yaklaşımlarını iyileştirmektir. Özellikle mesleki ve teknik eğitimler noktasında üniversitenin başvuru sahibi olacağı İstanbul Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği’nin ilgili desteklerinden de yararlanılacaktır.

Mesleki eğitimlerin yanı sıra, yine hem Merkez personeli hem de sektör çalışanlarına ve üniversitedeki araştırmacılara yönelik çalışma çözümü, takım çalışması, zaman yönetimi, inovasyon süreçleri, ulusal ve uluslararası desteklere yönelik proje döngüsü yönetimi (PCM), sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk gibi konularda farkındalık ve kapasite geliştirme eğitimleri de düzenlenecektir. Kapasite geliştirme eğitimleri ile çelik sektöründe (özellikle Ar-Ge) projeleri geliştirme ve yürütme ile patent oluşturma farkındalığı yaratma ve bu yönde alışkanlık geliştirmek için çaba sarf edilecektir. Hem teknik/mesleki hem de kişisel gelişim eğitimlerinin planlanmasında Merkez, üniversite ve sanayi arasında aracı ve uygulayıcı konumunda olacaktır. Teknik Kurulların görüşleri doğrultusunda Eğitim birimi tarafından hazırlanacak program ve takvim hem sanayi hem de üniversite paydaşlarına duyurulacaktır. Eğitimlerde üniversite ve meslek liselerinin akademisyen/öğretmenleri eğitmen olarak yer alabilecektir. Eğitimler, sektörün gelecek çalışanları olarak ilgili meslek lisesi öğrencileri ile üniversite öğrencileri ve araştırmacılarına da açık olacaktır. Düzenlenecek eğitimlerde üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması için izlenecek yol aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.

Üniversitelerle yapılacak işbirliği çerçevesinde, Çelik Anabilim Dalı açılması ile Çelik Yüksek Lisans ve Doktora programlarının başlatılması konusunda gerekli adımlar atılacaktır. Merkez ayrıca, çevresel analizler, enerji verimliliği analizleri, sürdürülebilirlik, ürün geliştirme, pazarlama stratejileri, sosyal sorumluluk, proje geliştirme ve uygulama gibi konularda da sektöre danışmanlık hizmeti verecektir.

Çelik sektöründe faaliyet gösteren firmaların ihracat ve üretim birimlerindeki çalışanlarına bireysel ve yönetsel beceri ile yetkinlik kazandırılmasına yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi, bu firmaların kurumsal yapılarının gelişimleri ile ihracat performanslarının artırılmasına katkı sağlanarak sektörün ve Türkiye'nin dünya çelik sektöründeki konumunun güçlendirilmesi önem arz etmektedir. Eğitimler sayesinde, özellikle Ar-Ge ve inovasyon açısından büyük eksikleri bulunan sektörde, Ar-Ge ve inovasyona yönelik proje geliştirme, patent yazımının yaygınlaşması, çözüm üretme ve ilgili ulusal/uluslararası mekanizmaları kullanma alışkanlığının oluşturulması, sektörün geleceği için gerekli görülmektedir.


Bununla birlikte, özelikle yönetim kademesinde bulunan veya yönetici adayı konumundaki profesyonellerin kişisel yetkinliklerini geliştirmek amacıyla bireysel katılıma açık veya kurum ihtiyacına ilişkin ‘'kurum içi'' eğitim programları düzenlenmesi de büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda düşünülebilecek eğitimler;

Takım Oluşturma ve Takım Yönetimi
Liderlik
Hedeflerle Takip, Yönlendirme ve Değerlendirme Becerileri
Performans Yönetimi Becerilerini Geliştirme
Mülakat Teknikleri
Yeni Neslin Yönetimi
İşe Alım ve Performans Amaçlı Değerlendirme Görüşme Becerileri

olarak sıralanabilir. Özellikle birlikte iş yapma ve sektör bazlı ortak çözüm üretme kültürünün geliştirilmesi, sektör açısından bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Esasında 700’den fazla aktif üyesi olan ÇİB'in bu sektörel projeyi geliştirmiş olması da, bu alandaki ilk ve önemli adımlardan biri olarak düşünülmektedir.